0 ks  0.00 €
You cart is empty

V.O.P.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi spotrebiteľom a dodávateľom. Spotrebiteľ odoslaním objednávky dodávateľovi potvrdzuje, že sa s VOP detailne a v plnom rozsahu oboznámil a tiež, že s nimi bezvýhradne súhlasí.

1. Zmluvné strany

 

 

Dodávateľ:
•    obchodné meno: Modika, s.r.o.
•    sídlo: Ulica kráľa Štefana 347/8, 929 01 Malé Dvorníky 
•    IČO: 47 550 635 
•    DIČ: 2023946056 (Dodávateľ nie je platcom DPH)
•    zastúpený: Ing. Ildikó Manczalová – konateľ spoločnosti 
•    zápis v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 33279/T 
•    meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku obchodu: Ing. Ildikó Manczalová
•    kontaktná adresa elektronickej pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. aleboThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
•    kontaktné telefónne číslo: 00421 948 164 049, v pracovných dňoch od 08:00 do 18:00 hod.
•    číslo bankového účtu pre bezhotovostné platby: 15086839/5200 (OTP Banka Slovensko, a.s.)
•    orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3
fax č.: 02/ 58272 170
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Spotrebiteľ:
•    spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti
•    práva vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa sa priznávajú aj právnickej osobe, ktorá nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, pričom na tieto účely sa táto osoba považuje za spotrebiteľa (najmä časť 7. Záručné podmienky a reklamačný poriadok).

Právne vzťahy medzi dodávateľom a spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zák. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, ako aj s inými súvisiacimi predpismi. 

2. Objednávka tovaru

 

 

Dodávateľ garantuje výšku ceny, ktorá je platná v čase vykonania objednávky. Všetky ceny sú zmluvné. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránkach e-shopu Futbal Fan Shop. Pre vykonanie objednávky spotrebiteľ vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár, zvolí si miesto a spôsob doručenia tovaru, spôsob platby a po záverečnom zobrazení zadaných informácií a ich kontrole objednávku odošle. Podmienkou pre riadne zaregistrovanie objednávky dodávateľom je najmä vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávacom formulári zo strany  spotrebiteľa na e-shope dodávateľa. Kúpna zmluva je uzavretá v okamihu, keď dodávateľ zašle spotrebiteľovi email s názvom „Zmena stavu objednávky“, v ktorom bude uvedené, že aktuálny stav objednávky je „potvrdená objednávka“. V danom e-maily je k dispozícii aj priame prepojenie na predmetnú objednávku, s nasledujúcimi údajmi: 

•    identifikácia dodávateľa a spotrebiteľa,
•    jedinečné číslo objednávky,
•    dátum a čas uskutočnenia objednávky,
•    názov tovaru, jeho objednané množstvo, jednotkovú a konečnú cenu tovaru,
•    spotrebiteľom zvolený spôsob dopravy a platby, doručovaciu adresu,
•    cena prepravy / doručenia,
•    konečná cena objednávky, ktorú spotrebiteľ zaplatí.

Tento e-mail  slúži zároveň ako potvrdenie objednávky dodávateľom. Na uvedenú e-mailovú adresu budú spotrebiteľovi zasielané ďalšie informácie ohľadom stavu predmetnej objednávky.

Cenu tovaru si môže spotrebiteľ overiť pri jednotlivom tovare. Poplatok za prepravu/doručenie budú spotrebiteľovi oznámené aj počas zadávania objednávky. Pred odoslaním objednávky bude zobrazená konečná cena za objednávku tovaru, ktorá pozostáva z ceny tovaru a súvisiacich poplatkov. Odoslaním objednávky spotrebiteľ túto konečnú cenu potvrdí.

Uzavretá kúpna zmluva je dodávateľom archivovaná za účelom jej riadneho splnenia a nie je prístupná iným nezúčastneným stranám. Spotrebiteľ má možnosť pred konečným odoslaním objednávky ju skontrolovať, prípadne opraviť. Spotrebiteľ má možnosť sa kedykoľvek oboznámiť s informáciami o spôsobe vykonania objednávky v týchto obchodných podmienkach zverejnených na stránkach e-shopu Futbal Fan Shop.

3. Stornovanie objednávky

 

 

Spotrebiteľ má právo bez udania dôvodu stornovať svoju objednávku najneskôr do 12 hodín od jej odoslania dodávateľovi. Po tejto lehote dodávateľ nezaručuje, že dôjde k jej stornovaniu, pretože je možné, že objednávka už bola vybavená. Dodávateľ má právo bez udania dôvodu stornovať objednávku spotrebiteľa až do momentu, kým spotrebiteľovi nebude doručený vyššie uvedený e-mail s potvrdením objednávky. Stornovanie sa vykoná a oznámi buď zaslaním emailu, alebo telefonicky. Ak stornuje objednávku dodávateľ, spravidla uvedie dôvod, pre ktorý nie je možné objednávku uskutočniť. Stornovanie objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy alebo vykonanie zmien v jej obsahu je možné len po predchádzajúcej dohode spotrebiteľa a dodávateľa.

4. Dodanie tovaru

 

 

Dodanie tovaru je možné prostredníctvom Slovenskej pošty (poplatky za poštovné a balné sú uvedené aj v sekcii „Poštovné“) alebo bezplatným osobným odberom (a to po predchádzajúcej dohode v Dunajskej Strede, resp. v okrese Dunajská Streda). O tejto skutočnosti bude spotrebiteľ informovaný aj počas vykonávania objednávky. 

Poplatky za poštové a balné ku dňu vyhotovenia VOP sú nasledovné:
•    Slovensko: 3,50€ - 1.trieda, doporučený list, dobierka - do 2kg
•    Slovensko: 2,50€ - 1.trieda, doporučený list, platbe vopred prevodom - do 2kg
•    Slovensko: 5,- € - 1.trieda, balík, dobierka - nad 2kg
•    Slovensko: 4,- € - 1.trieda, balík, platbe vopred prevodom - nad 2kg
•    Česká Republika, Maďarsko: 9,50€ - 1.trieda, balík, platbe vopred prevodom
•    Európa: 18,- € - 1.trieda, balík, platbe vopred prevodom

Miestom dodania je dodacia adresa spotrebiteľa uvedená v objednávke tovaru (tovar sa považuje za dodaný jeho doručením na túto dodaciu adresu), ak sa preukázateľne nedohodlo inak (v prípade osobného odberu sa tovar považuje za dodaný jeho odovzdaním spotrebiteľovi). Zodpovednosť za poškodenie alebo stratu tovaru prechádza na spotrebiteľa momentom jeho dodania. Ak spotrebiteľ neprevezme tovar pre dôvody na jeho strane (napr. neschopnosť uhradiť cenu tovaru, nezastihnuteľnosť na dodacej adrese a pod.), znáša náklady spojené s opakovaným dodaním, prípadne je povinný dodávateľovi nahradiť vzniknutú škodu.

Tovar je oprávnený prevziať len spotrebiteľ uvedený v objednávke. Za týmto účelom môže byť vyzvaný na svoju identifikáciu, a to predložením platného občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. Ku každej zásielke je priložený originálny daňový doklad (faktúra), ktorý slúži zároveň ako záručný list.

Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prepravných možností dodaný v čo najkratšej dobe. Dodávateľ sa zaväzuje splniť objednávku spotrebiteľa najneskôr do 30 dní od jej obdržania. Ak uplynie vyššie uvedená 30 dňová lehota a dodávateľ objednávku nesplní, je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy a dodávateľ je povinný do 15 pracovných dní odo dňa odstúpenia vrátiť spotrebiteľovi všetko finančné plnenie, ktoré od neho vopred prijal, a to prevodom na bankový účet spotrebiteľa, pokiaľ sa dodávateľ a spotrebiteľ nedohodnú inak.

Dodacia lehota tovaru je obvykle do 2 až 5 pracovných dní odo dňa doručenia e-mailu s potvrdením objednávky, ak je všetok objednaný tovar skladom u dodávateľa a nie je inde uvedené inak (napr. dodacia lehota dresov a oblečenia sú 3 týždne). V prípade dlhšej dodacej lehoty bude spotrebiteľ o predpokladanom termíne expedície informovaný telefonicky alebo e-mailom najbližší pracovný deň po odoslaní objednávky.

Spotrebiteľ je povinný tovar bezodkladne po jeho prevzatí skontrolovať. Ak zásielka vykazuje známky poškodenia, odporúčame ju odmietnuť a nepreberať, prípadne spísať s kuriérom škodový protokol. Mechanické poškodenie tovaru v neporušenom obale je nutné nahlásiť kuriérovi (odporúčame bezodkladné nahlásenie). Žiadame spotrebiteľa, aby v prípade reklamácie nevyhadzoval obal, ktorý bude použitý ako dôkaz. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú spotrebiteľa práva vec reklamovať, dávajú však dodávateľovi možnosť preukázať, že sa v čase odoslania tovaru nejednalo o rozpor s kúpnou zmluvou. Rozpor s kúpnou zmluvou predovšetkým znamená, že tovar nemá požadovanú kvalitu a úžitkové vlastnosti popisované dodávateľom, resp. výrobcom, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre tovar takého druhu obvyklé; že nezodpovedá požiadavkám právnych predpisov; nie je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a nezodpovedá účelu, ktorý dodávateľ pre použitie tovaru uvádza alebo na ktorý sa tovar obvykle používa.

5. Platobné podmienky

 

 

Spôsob platby si spotrebiteľ zvolí z týchto možností: 
•    hotovosťou pri osobnom odbere alebo 
•    hotovosťou na dobierku pri doručení tovaru Slovenskou poštou (od spotrebiteľa preberá hotovosť kuriér Slovenskej pošty) alebo
•    bezhotovostným prevodom na č. účtu dodávateľa: 15086839/5200 – podmienka, ak je predmetnom objednávky dres alebo klubové oblečenie alebo tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa alebo je tak uvedené v čl. 4. VOP. V prípade nedostupnosti takto uhradeného tovaru sa dodávateľ zaväzuje vrátiť spotrebiteľovi uhradenú platbu do 10 pracovných dní od jej pripísania na účet dodávateľa. 

Dodávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, ak úhrada objednaného tovaru nebude poukázaná v prospech dodávateľovho bankového účtu do štyroch dní odo dňa odoslania objednávky spotrebiteľom.

Spotrebiteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak si po doručení e-mailu s názvom „Zmena stavu objednávky“ neprevezme tovar od kuriéra bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, dodávateľ si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

6. Odstúpenie od zmluvy

 

 

I. Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy:
Podľa ust. § 12 ods. 1 zák. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od kúpnej zmluvy dodávateľovi. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.

Peniaze budú spotrebiteľovi vrátené do 15 dní odo dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy spotrebiteľom, a to prevodom na bankový účet spotrebiteľa, pokiaľ sa dodávateľ a spotrebiteľ nedohodnú inak. Spotrebiteľ je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, avšak berie na vedomie a súhlasí s tým, že vynaloží maximálne úsilie na predchádzanie škodám, ktoré vzniknú:
•    vrátením poškodeného tovaru (tovar sa pokladá za nepoškodený, ak je vrátený najmä spolu s týmito nepoškodenými a neodstránenými súčasťami tovaru, ak ich tovar obsahuje: originálna visačka výrobcu, originálny štítok výrobcu, hologram preukazujúci originalitu tovaru, certifikát preukazujúci originalitu tovaru),
•    vrátením tovaru s evidentnými známkami užívania,
•    vrátením nečistého tovaru,
•    vrátením tovaru bez úplnej dokumentácie,
•    nevrátením tovaru v stave a hodnote, v akom tovar prevzal,
•    nevrátením tovaru s obalom, (tým sa myslí obal ako napr. protiprachový obal na tovar alebo darčekové krabice alebo obaly s logom výrobcu, nie prepravný kartónový obal, v ktorom je tovar doručený),
•    vrátením inak nekompletného tovaru.

Spotrebiteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak nedodrží obsah predchádzajúceho odseku, a najmä avšak nielen: 
•    tovar vráti s chybami (t.j. s vadami), ktoré spôsobil spotrebiteľ a/alebo
•    tovar vráti nekompletný a/alebo
•    tovar bude odskúšaný vo väčšom rozsahu ako je potrebné na zistenie jeho povahy, charakteristík a fungovania, čím dôjde k zníženiu jeho hodnoty,
je dodávateľ oprávnený žiadať úhradu nákladov, ktoré vynaložil na opravu tovaru a jeho uvedenie do pôvodného stavu. Dovoľujeme si preto spotrebiteľa upozorniť, že vzhľadom na relatívne vysokú hodnotu a jedinečnosť predávaného tovaru, vynaložená čiastka na uvedenie tovaru do pôvodného stavu môže byť vo vyššej hodnote. Preto odporúčame, aby spotrebiteľ originálne visačky výrobcu, originálne štítky výrobcu a iné príslušenstvo tovaru odstránil až po definitívnom rozhodnutí, že s tovarom bezvýhradne súhlasí a neplánuje využiť vyššie uvedené právo na odstúpenie od zmluvy. Pri nepredložení a/alebo po odstránení najmä originálnej visačky výrobcu alebo originálneho štítku výrobcu alebo hologramu preukazujúceho originalitu tovaru alebo certifikátu preukazujúceho originalitu tovaru, vznikne na tovare chyba (t.j. vada), za ktorú je zodpovedný výlučne spotrebiteľ. V prípade rozhodnutia spotrebiteľa pre odstúpenie od zmluvy vo vyššie uvedenej sedem dňovej lehote, v záujme zrýchlenia tohto procesu odporúčame zaslať tovar na adresu dodávateľa spolu s krátkym sprievodným listom, v ktorom bude dostatočne označený spotrebiteľ a dodávateľ, s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s originálom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu, na ktorý má byť vrátená cena tovaru. Takúto zásielku odporúčame poistiť. Spotrebiteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že od dodávateľa nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s uplatnením vyššie uvedeného práva na odstúpenie od zmluvy v lehote 7 pracovných dní, ak tovar nemal vady (viď. Záručné podmienky a reklamačný poriadok).

Na účely týchto VOP sa kompletným tovarom rozumie taký tovar, ktorý obsahuje najmä originálny pevný obal, originálny protiprachový obal, originálne visačky, originálne štítky,  hologram, certifikáty a dokumenty preukazujúce originalitu tovaru a iné podobné originálne príslušenstvo. Znaky kompletného tovaru sa môžu jednotlivo líšiť od druhu tovaru. Pre odstránenie pochybností však platí, že za kompletný tovar sa považuje tovar v takom stave, v akom bol odoslaný spotrebiteľovi. 

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (t.j. napr. tovar s potlačou podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa). Takýto tovar nemožno ani zameniť.

II. Právo dodávateľa na odstúpenie od zmluvy:
Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do okamihu odoslania tovaru, a to v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny v cene tovaru alebo v prípade, ak nastanú také závažné skutočnosti, ktoré dodávateľ nemohol predvídať (napríklad požiar prevádzky, jej záplava, vykradnutie, vojnový stav, generálny štrajk, občianske nepokoje a podobne) a pre ktoré sa plnenie zmluvy stane nemožným. Dodávateľ je povinný do 15 pracovných dní odo dňa odstúpenia vrátiť spotrebiteľovi všetko finančné plnenie, ktoré od neho vopred prijal, a to prevodom na bankový účet spotrebiteľa, pokiaľ sa dodávateľ a spotrebiteľ nedohodnú inak.
Dodávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, ak úhrada objednaného tovaru nebude poukázaná v prospech dodávateľovho bankového účtu do štyroch dní odo dňa odoslania objednávky spotrebiteľom.

7. Záručné podmienky a reklamačný poriadok

 

 

Je v záujme dodávateľa vyriešiť prípadné reklamácie k spokojnosti spotrebiteľa a v súlade s platným právnym poriadkom SR. Záručná doba na tovar začína plynúť jeho prevzatím spotrebiteľom a trvá 24 mesiacov. Záruka sa nevťahuje na poškodenie tovaru spôsobené jeho nesprávnym skladovaním/nesprávnym používaním alebo na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, a teda táto skutočnosť nemôže byť dôvodom na reklamáciu. Doklad o kúpe vydaný dodávateľom plní funkciu záručného listu. 

•    Ak ide o vadu odstrániteľnú: spotrebiteľ má právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné; spotrebiteľ má právo na výmenu vadného tovaru alebo chybnej súčasti; a ak nie je takýto postup možný, spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
•    Ak ide o vadu neodstrániteľnú, brániacu riadnemu užívaniu tovaru: spotrebiteľ má právo na výmenu vadného tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
•    Ak ide o vady odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru: spotrebiteľ má právo na výmenu vadného tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
•    Ak ide o iné neodstrániteľné vady a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci: spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Ak sa vyskytne počas trvania záručnej doby na zakúpenom tovare vada, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným/neobvyklým užívaním alebo nevhodným skladovaním, ale vadou samotného tovaru, má spotrebiteľ právo na reklamáciu tovaru. Takú reklamáciu môže spotrebiteľ uplatniť u dodávateľa a oznámiť ju:
a)    emailom na adresu dodávateľa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. aleboThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. alebo
b)    poštou na adresu sídla dodávateľa: Modika, s.r.o., Ulica kráľa Štefana 347/8, 929 01 Malé Dvorníky alebo
c)    telefonicky na tel. č.: 00421 948 164 049 
a následne bez zbytočného odkladu zaslať reklamovaný tovar v originálnom obale (pokiaľ je to možné), prípadne v inom vyhovujúcom obale na jeho prepravu, a to formou doporučeného balíka (nie na dobierku) so sprievodným listom obsahujúcim dostatočné označenie spotrebiteľa a dodávateľa, presné a úplné popísanie vady/vád tovaru a originál dokladu o kúpe na vyššie uvedenú adresu sídla dodávateľa. Takúto zásielku odporúčame poistiť. Zodpovednosť za poškodenie tovaru z dôvodu nesprávneho zabalenia znáša spotrebiteľ. Obsahom sprievodného listu by mal byť aj kontakt na spotrebiteľa, na ktorý mu dodávateľ oznámi vybavenie reklamácie. V prípade jeho neuvedenia sa bude vychádzať z informácií uvedených v objednávke. Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu vydať spotrebiteľovi potvrdenie o tom, kedy toto právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
Dodávateľ vybaví reklamáciu podľa možností bezodkladne, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu reklamovaného tovaru za nový výrobok.

Dodávateľ je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a)    odovzdaním opraveného tovaru,
b)    výmenou tovaru,
c)    vrátením kúpnej ceny tovaru,
d)    vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e)    odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže dodávateľ vybaviť reklamáciu písomným zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. O vybavení reklamácie bude dodávateľ informovať spotrebiteľa bezprostredne po ukončení reklamačného konania zaslaním emailu, príp. telefonicky na spotrebiteľom uvedený kontakt. Zároveň odošle dodávateľ spotrebiteľovi spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu aj kópiu reklamačného protokolu.
Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a dodávateľ ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša dodávateľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť dodávateľa za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Dodávateľ je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
Dodávateľ nie je povinný prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.

8. Ochrana osobných údajov

 

 

Vyplnením a zaslaním objednávky dodávateľovi dáva spotrebiteľ dodávateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nižšie uvedeného: 

Za účelom riadneho plnenia záväzkového vzťahu poskytuje spotrebiteľ v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) dodávateľovi (prevádzkovateľ) spol. Modika, s.r.o., so sídlom: Ulica kráľa Štefana 347/8, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 47 550 635, zápis: Obch. reg. OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 33279/T dobrovoľný súhlas so spracovaním nasledovných osobných údajov: titul, meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, resp. adresa pobytu, číslo účtu a kód banky, e-mailový kontakt, telefonický kontakt, fax, a to po dobu 30 mesiacov. Za účelom riadneho dodania tovaru budú osobné údaje poskytnuté/sprístupnené Slovenskej pošte (oznámenie mena, priezviska a doručovacej adresy). Spotrebiteľ má v zmysle ust. § 28 Zákona najmä právo na základe písomnej žiadosti od dodávateľa vyžadovať: 
a)    potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, 
b)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je spotrebiteľ oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
d)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e)    opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f)    likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, 
g)    likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h)    blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak dodávateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu spotrebiteľa.

Štátnym orgánom vykonávajúcim dozor nad ochranou osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Odborárske námestie č. 3, 817 60 Bratislava 15, Slovenská republika.

9. Záverečné ustanovenia

 

 

Ďalšia komunikácia medzi dodávateľom a spotrebiteľom sa uskutočňuje elektronickou poštou alebo telefonicky v pracovných dňoch, v čase od 8:00 do 18:00 hod.
Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, sa budú spravovať výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.
Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet a pod.) pre vykonanie objednávky sú v bežnej sadzbe, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré spotrebiteľ používa.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné odo dňa 1.3.2014 a platia pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi dodávateľom a spotrebiteľom. Dodávateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia spotrebiteľa a stávajú účinnými dňom ich zverejnenia na webovej stránke dodávateľa. 

Za spoločnosť Modika, s.r.o. schválila dňa 05.03.2014 Ing. Ildikó Manczalová, konateľ spoločnosti.

Ak chcete mať najnovšie info o našich produktoch, tak sa zapíšte na infomail!

Zákaznícky servis

Motto

Keď som bol malý plakal som, lebo som nemal kopačky. Potom som vydeľ muža, ktorý nemal nohu.
Zinedine Zidane