Infolinka 0948 164 049

0 ks  0.00 €
You cart is empty

Ochrana osobných údajov

Vyplnením a zaslaním objednávky dodávateľovi dáva spotrebiteľ dodávateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nižšie uvedeného: 

Za účelom riadneho plnenia záväzkového vzťahu poskytuje spotrebiteľ v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) dodávateľovi (prevádzkovateľ) spol. Modika, s.r.o., so sídlom: Ulica kráľa Štefana 347/8, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 47 550 635, zápis: Obch. reg. OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 33279/T dobrovoľný súhlas so spracovaním nasledovných osobných údajov: titul, meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, resp. adresa pobytu, číslo účtu a kód banky, e-mailový kontakt, telefonický kontakt, fax, a to po dobu 30 mesiacov. Za účelom riadneho dodania tovaru budú osobné údaje poskytnuté/sprístupnené Slovenskej pošte (oznámenie mena, priezviska a doručovacej adresy). Spotrebiteľ má v zmysle ust. § 28 Zákona najmä právo na základe písomnej žiadosti od dodávateľa vyžadovať: 
a)    potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, 
b)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je spotrebiteľ oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
d)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e)    opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f)    likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, 
g)    likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h)    blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak dodávateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu spotrebiteľa.

Štátnym orgánom vykonávajúcim dozor nad ochranou osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Odborárske námestie č. 3, 817 60 Bratislava 15, Slovenská republika.

Ak chcete mať najnovšie info o našich produktoch, tak sa zapíšte na infomail!

Zákaznícky servis

Motto

Keď som bol malý plakal som, lebo som nemal kopačky. Potom som vydeľ muža, ktorý nemal nohu.
Zinedine Zidane